Ren像

她说他比自己照得好,如果梳起小分头,

会像电影明星;她还说以后每年都去照

一张合影,一张一张攒起来,倒要看看

自己咋变成个老太太。

               ——尼罗

RELATED

Leave a Comment